Legislativa

Kontrola těsnosti

Nařízeni (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Jak kontrolovat těsnost

Stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující chladiva s F-plynem v množství 5tun ekvivalentu COnebo větším je nutno pravidelně kontrolovat z hlediska úniku chladiva prostřednictvím certifikovaného personálu. 

Kontrola evidence zařízení (provozní knihy)

Před provedením kontroly těsnosti musí certifikovaná osoba překontrolovat evidenci zařízeni. Z těchto záznamů musí vyplývat množství náplně s obsahem F-plynu. Pozornost je nutno věnovat zejména informací, týkajícím se jakéhokoli opakovaného problému a problematické oblasti!

Výběr metody měřeni

Certifikovaný personál rozhodne o nejvhodnější metodě měřeni (nepřímé nebo přímé). Nepřímá metoda měřeni by se měla použit výhradně tehdy, lze-li očekávat, že analyzované parametry poskytnou spolehlivé údaje o náplni chladiva a pravděpodobnosti uniku. K určení přesného místa uniku je nezbytné použít přímou metodu měřeni; tyto metody lze používat vždy. Při výběru nejvhodnější přímé metody je však nicméně třeba zohlednit konkrétní vlastnosti zařízeni, např. větraní prostor.

Kontrola těsnosti pomoci nepřímé a přímé metody

Systematicky je třeba kontrolovat následující části zařízeni: spoje, ventily včetně vřeten, těsněni včetně těsněni vyměnitelných dehydrátorů a filtrů, části systému vystavené vibraci a napojeni na bezpečnostní nebo ovládací zařízeni.

Oprava netěsnosti

Zjištěné netěsnosti je nutno neprodleně opravit. V případě potřeby musí byt před opravou provedeno vyčerpaní nebo znovuzískaní a po opravě musí byt provedena zkouška těsnosti pomoci dusíku bez obsahu kyslíku (OFN) nebo pomoci jiného suchého plynu vhodného k tlakovým zkouškám, vyprázdnění, znovunaplněni a zkouška těsnosti.

Následná kontrola

Po provedení oprav netěsnosti je nutné provést následnou kontrolu nejpozději do jednoho měsíce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde byly zjištěny a opraveny netěsnosti, jakož i místům v bezprostředním okolí, jestliže byly během opravy vystaveny tlaku. Při následné kontrole je nutno dodržet požadavky, tykající se standardní kontroly těsnosti.

Aktualizace evidence zařízení

 Záznamy o zařízeni je nutné aktualizovat po každé kontrole těsnosti.

Výměna pojistných ventilů u chladících zařízení

U chladících zařízení platí technická vyjímka (TIČR č.j.512/06.02/09/15.07). Pojistné ventily se nemusejí pravidelně přezkušovat odfouknutím jak předepisují normy (to by bylo proti nařízení 842/2006/ES o zamezení úniku chladiva do ovzduší), ale je nutné ventil jednou za dva roky vyměnit nebo přezkoušet.  Proces přezkoušení je finančné náročnější proto se vždy provádí výměna pojistného ventilu za nový. 

Označování zařízení obsahující F-plyny

NOVĚ každé zařízení, které má minimálně 5t eq CO2, musí mít štítek s hodnotou uvádějící eq CO2 v tunách (platí pro všechna zařízení, podle nařízení 2015/2068)

Povinnost umisťovat na zařízení s obsahem F-plynů informační štítky vyplývá z čl. 7 odst. 2 nařízení č. 842/2006. 

Na štítku musejí být povinně uvedené tyto informace:

  • Text „Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu“.
  • Zkrácený chemický název chladiva v mezinárodním formátu Rxxxxx (např.R407C).
  • Množství F plynů v kilogramech. Uvedené množství F-plynů musí odpovídat skutečnému množství chladiva v zařízení.

Štítek musí být pevně a nesmazatelně upevněn na výrobku v blízkosti obslužných míst pro plnění nebo znovuzískávání chladiva, nebo na té části zařízení, která obsahuje F-plyn.

U klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel, která mají oddělené vnitřní a vnější části spojené s chladícím potrubím, musí být štítek s informacemi umístěn na té části zařízení, která byla nejdříve vybavena chladivem.

Úplný zákaz používání zařízení obsahující HCFC (R22)

Podle Nařízení č.2037/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29.6.2000 o látkách, které způsobují ztenčování ozónové vrstvy Země, platí od 1.1.2015 úplný zákaz používání zařízení obsahující HCFC. 

Nicméně pokud zařízení v pořádku funguje bez úniku chladiva a nutnosti jeho oprav může takto pracovat dále. Doba použití a provozu bude záviset na délce jeho životnosti. 

Naše zákazníky proto budeme na tuto skutečnost průběžně upozorňovat a budeme nabízet vhodná řešení tak aby se vyhnuli zbytečným sankcím ze strany kontrolních úřadů.